Home African Development African Education Theories & Empirical Data
FundraiseScholarship Awards Links Contact Us Contact Us
  webmaster@africanidea.org    

 

 

MAXX FD:FINAL_LE.jpg

webmaster@africanidea.org  975 Mix Ave Suite 3K, Hamden, Ct 06514 USA         Telephone: 1+203-747-2763 (mobile)                1+203-789-1990 (Office)

ሓቦ ትግራይ ፣ ጅግንነት ትግራይ                       Perseverance and Heroism of Tigray

ገላውዴዎስ ኣርኣያ  ዶር                                     Ghelawdewos Araia, PhD

መጋቢት ፩፩ ፳፩፫                                                                March 20, 2021


                                                ሓቦ ትግራይ ጅግንነት ትግራይ

ሓቦ ትግራይ ዘይንጽንቀቕ ዘይውዳእ፡ ዕልል፡ዕልል

ኣቤት ጅግንነት፡ ኣቤት መዓንጣ ዘይሕለል

ፍፁም ፍፁም ዘይጎድል

ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ሓሊፉ ዝመጸ ድልድል

 

 

ነቕ ዘይብል ድልድል ናይ ታሪኽ መስተንክር 

ናይ ጅጋኑ ተጋሩ ሓደራ ዘዬዕብር

ንኽበሮም ዝቖመ ዘየጠራጥር ዘየከራኽር

ቅድም ዝተረጋገጸ ትግራይ ንፈታዊኣ መዓር ንጸላኢ ግን ረመፃዊ ኩምትር

 

 

ፍሉይ ሓቦ፣ ፈለማይ ሥልጣኔ ዘበኮረት ትግራይ

ዘደንቑ ናይ ኣኽሱም ሓወልቲ፡ ናይ ዉቕሮ ቤተከርስትያናት ዘብሉ ሃነይ መነይ

ፍልስፍና፡ ስነጠፈር፡ አውደ ኣዋርህ ዝፈጠረት ዓባይ ቀላይ

ፊደል፡ ኣሃዝ፡ እፀመድኃኒት ዝመሃዘት ትግራይ በዓልቲ ውራይ

ልቦና፡ ሊቅነት፡ ስነምግባር፡ ግብረገብነት ዘወፈየት ምድሪ ዓባይ

 

ቁጽሮም ብዙሓት ዘደንቑ መራሕቲ ዘፍረየት መሬት

ካብ ኢትዮጲስ ክሳዕ ዞስካለስ፣ ኤዛናን ካሌብን ዝፈጠረት

ንሃፀይ ገብረመስቀልን ቅዱስ ያሬድን ንዓለም ዝሃበት

 

 

ንዓቢ ርትዓዊ ፈላስፋ ንዘርኣያቆብዉን ዝወለደት

ወይ ትግራይ ዓዲ ስባጋድስ ቀይሕ ባሕሪ ጎሮሮና እዩ ዝበለ

ንጉሠ ነገሥቲ ዮሃንስ ብራኢኡ፡ ብጅግንነቱ፡ ብዘይዕጸፍ መዓንጥኡ አገናዕ ዘበለ

ኣሉላ አባ ነጋ ድማ ኣብ ጉንደት፡ ኣብ ጉራዕ፡ ኣብ ኩፊት ኣብ ዶግዓሊ

ኣብ መተማ፡ ኣብ ዓድዋ ናይ ጅግና ጅግና ዝተባህለ

 

ኣቤት ማህፀን ትግራይ ክንደይ ኣናብስ ክንደይ ዋዕሮታት ዝወለደት

ተኣምር ዘብል ታሪኻዊ ተሪኦታት ዘአንገደት

ሕጂዉን ንኣራዊት ሠራዊት ኤርትራ ኮነ ንምልሻ ኣምሓራ፡ ንብልፅግና ወታደርዉን ዝመከተት

 

 

ጽባሕ ንግሆ ድማ ክትበሃል እያ ትግራይ ወይ ጉድ! ንኹሎም ጸላእታ ዝሓምሸሸት 

ትግራይ ከም ኣመላ ክትለዓል እያ

ትንሣኤ ሙታን ክትበሃል እያ

እንደገና ክትዉላዕ ከተንጸባርቕ እያ።

 

በይነ ትግራይ ወረዱ ሥላሴ እምኣርያም